Geomorfologija

Geomorfologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Stepišnik Uroš, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

- Teoretske osnove geomorfologije in razvoj temeljnih paradigem
- delovanje geomorfnih procesov v prostoru in času
- geološka zgradba in klima kot dejavnika geomorfnega razvoja na globalnem, regionalnem in lokalnem nivoju
- poglavitne skupine geomorfnih procesov in oblik:
- procesi preperevanja in oblike, nastale zaradi preperevanja
- pobočni procesi in denudacijske reliefne oblike (vključno s skalnimi podori in zemeljskimi plazovi)
- reke in z njimi povezani procesi erozije, transporta in akumulacije ter fluvialne reliefne oblike
- kras kot specifičen tip pokrajine s svojskimi površinskimi in podzemnimi geomorfnimi procesi ter oblikami
- geomorfni procesi na obalah in obalne reliefne oblike
- ledeniki in z njimi povezani geomorfni procesi ter reliefne oblike
- periglacialni procesi ter periglacialne in nivacijske oblike
- geomorfni procesi v puščavah in specifične reliefne oblike
- vulkanizem in z njim povezane reliefne oblike
- človek kot neposredni ali posredni preoblikovalec zemeljskega površja
- osnove geomorfološkega kartiranja in druge metode preučevanja ter geomorfološka interpretacija kart, letalskih, satelitskih in drugih posnetkov.