Pedogeografija in biogeografija

Pedogeografija in biogeografija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repe Blaž, doc. dr. Trobec Tajan

Vsebina

- Pojavi in procesi v prsti. Zakonitosti prostorske diferenciacije pedosfere in pedogeografska regionalizacija. Kartiranje prsti. Prsti v ekosistemu. Gospodarjenje s prstjo. Degradacija prsti. Prst kot pomemben naravni vir za človeka.
- Zonobiomi. Biogeografsko kartiranje in biogeografska regionalizacijna. Varstvo biosfere. Invazivni organizmi.