Angleško-slovenske medkulturne študije

Angleško-slovenske medkulturne študije

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Reindl Donald Francis, izr. prof. dr. Zlatnar Moe Marija

• Kako definirati kulturo in kulturne razlike
• Modeli kulture
• Globalizacija in lokalizacija
• Družbeno-kulturne norme, konvencije in usmeritve
• Metakomunikacija in komunikacijski okviri
• Situacijski kontekst, kulturni kontekst
• Razmerja med jezikom in kulturo
• Družbena in kulturna specifika angleško govorečih okolij in Slovenije
• Govorna dejanja v angleščini in slovenščini
• Različni diskurzi v angleščini in slovenščini
• Prevajanje in medkulturna sporazumevalna kompetenca

Predmet temelji na gradivu, ki ga pripravita predavatelja. Priporočena literatura:/
The course is based on material prepared by the lecturer. Recommended reading:
Connor, Ulla. 1996. Contrastive Rhetoric. Cambridge: Cambridge University Press.
Hampden-Turner, Charles and Trompenaars, Fons. 1997. Riding The Waves of Culture: Understanding Diversity in Global Business. McGraw Hill.
Katan, David. 2004. Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. 2nd edition. Manchester: St Jerome.
Limon, David. 2007. Writing across cultures. In: Delanoy, Werner (ed), Helbig, Jörg (ed.), James, Allan (ed.) Towards a Dialogic Linguistics. Wien: Lit Verlag. pp. 147-159.
Limon, David. and Šabec, Nada. 2001. Across Cultures: Slovene-British-American Intercultural Communication. Maribor: Obzorja.
Mole, John. 2003. Mind Your Manners: Managing Business Cultures in the New Global Europe. London: Nicholas Brealey.
Scollon, Ron and Scollon, Suzanne Wong. 1995. Intercultural Communication: A Discourse Approach. Oxford: Blackwell.