Arheologija okolja

Arheologija okolja

Stopnja: 1

Ure predavanj:40

Ure seminarjev:0

Ure vaj:20

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Andrič Maja, doc. dr. Petru Simona, doc. dr. Tolar Tjaša, doc. dr. Toškan Borut

Vsebina

Predmet je sestavljen iz dveh vsebinskih sklopov – arheozoologije in paleobotanike.
Arheozoologija: kratek pregled odnosa med človekom in živaljo v različnih arheoloških obdobjih; splošne značilnosti kosti in zob (sestava, zgradba, rast, fosilizacija); sistematično spoznavanje skeleta najpogosteje odkritih živali v arheoloških najdiščih, uporaba in obdelava kosti; izdelki iz kosti (orodje, orožje, okrasni predmeti); tafonomija, sledovi na kosteh (fragmentiranost, vrezi, ugrizi, ožganost, patološke spremembe ... ); prepoznavanje aktivnosti človeka, zveri in vpliva okolja po odmrtju; priporočila za ravnanje s kostmi med izkopavanji; osnovne analize kostnega gradiva (determinacija, identifikacija in interpretacija sledov na kosteh, določanje spola, starosti in sezone smrti, merjenje kosti, statistične analize ...); pregled sodobnih raziskovalnih metod; možnosti in omejitve arheozoologije.

Paleobotanika: pregled paleobotaničnih disciplin in postopkov (palinologija, karpološke, ksilotomske in antrakotomske analize, analiza fitolitov); osnove ekologije rastlin in fitogeografije; razvoj poznoglacialne in holocenske vegetacije v Evropi in Sloveniji ter človekovega vpliva na okolje v različnih arheoloških obdobjih načrtovanje samostojne raziskave; izbor in vzorčenje arheoloških / paleoekoloških najdišč, načini shranjevanja paleobotaničnih vzorcev; interpretativni domet in možnosti posameznih paleobotaničnih disciplin.