Avestijščina in stara perzijščina

Avestijščina in stara perzijščina

Stopnja: 2

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka

V uvodu se študentje seznanijo z iransko vejo jezikov in njeno umestitvijo med indoevropske jezike. Sledi pregled staroiranske gramatike ob stalni konfrontaciji z vedskim stanjem in prajezicnim indo-iranskim ter indoevropskim ozadjem. Obravnavajo se osnove glasoslovja, formacija in deklinacija samostalnikov in pridevnikov, zaimki in števniki, osebne in neosebne glagolske oblike ter osnove sintakse. Pridobljeno znanje iz opisne in diahrone slovnice avestijšcine in stare perzijšcine se utrjuje in poglablja preko natancnega analiticnega branja izbranih izvirnih besedil.

• K. Hoffmann-B. Forsmann: Avestische Laut- und Flexionslehre, 2. izd, Insbruck, 2004.
• T. Goto, Old Indo-Aryan Morphology and its Indo-Iranian Background. Wien, 2013.
• J. Martínez, M. de Vaan: Introduction to Avestan. Leiden, Boston, 2014.
• W. Brandenstein, M. Mayrhofer: Handbuch des Altpersischen. Wiesbaden, 1964.
• R. G. Kent: Old Persian Grammar, Texts, Lexicon. 2. izd. New Haven, 1953.
• Kellens, J.; Pirart, E.: Les textes vieil-avestiques I–III. Wiesbaden, 1988–1991.
• H. Humbach: The Gathas. I, II. Heidelberg, 1991.
• R. Schmitt: Wörterbuch der altpersischen Königsinschriften. Wiesbaden, 2014.
• R. Schmitt: Die altpersischen Inschriften der Achaimeniden. Wiesbaden, 2009.
• R. Schmitt: Compendium linguarum Iranicarum. Wiesbaden, 1989.
• J. Cheung: Etymological Dictionary of the Iranian Verb. Leiden, 2007.