Didaktika geografije I

Didaktika geografije I

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:30

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, prof. dr. Resnik Planinc Tatjana

Vsebina

• Pomen, naloge in vsebina didaktike geografije kot znanstvene discipline. Zgodovina razvoja didaktike geografije kot znanstvene discipline, njen položaj doma in na tujem.
• Institucije, ki skrbijo za razvoj šolske geografije. Poslanstvo, naloge in značilnosti pouka geografije. Zgodovinski razvoj pouka geografije v Sloveniji in po svetu. Evropska dimenzija pouka geografije.
• Geografski kurikuli, učni načrti, katalogi znanj, izbor in razporeditev učne snovi v izobraževalnem procesu. Pouk geografije v osnovni šoli in vseh stopnjah srednjih šol. Razporeditev učnih vsebin v celotni vertikali geografskega izobraževanja.
• Psihološke osnove pouka geografije.
• Splošna in specifična didaktična načela pri pouku geografije.
• Učne oblike in metode pri pouku geografije.
• Načrtovanje pouka geografije. Učiteljeva priprava na pouk geografije. Artikulacija učne ure. Vodenje razreda in razredna interakcija.
• Geografski učbeniki, e- in i- učbeniki, samostojni delovni zvezki, delovni zvezki, zemljevidi in atlasi. Uporaba učnega načrta in kataloga znanj, operacionalizacija učnih ciljev, uporaba in izbor literature. Učila in učni pripomočki pri pouku geografije.
• Informacijsko-komunikacijska tehnologija, uporaba interaktivnih učil pri pouku geografije.
• Vrednotenje dela in dosežkov učencev/-k, utrjevanje in ponavljanje, preverjanje in ocenjevanje znanja. Delo z učenci in učenkami s posebnimi potrebami.
• Geografska učilnica, geografski kabinet, geografski poligon. Geografsko terensko delo in ekskurzije.
• Stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev geografije. Izven šolska strokovna aktivnost učiteljev geografije. Publikacije, organizacije, ustanove ter društva, povezana z didaktiko in poukom geografije doma in po svetu.
• Mikropouk. Šolska zakonodaja.