Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Vsebina

Vsebina je odvisna od tematike diplomskega dela. Naloga vključuje geografske metode raziskovalnega dela, samostojno empirično raziskovanje (na primer terensko delo, kartiranje, anketiranje, izdelava zemljevidov, kvantitativne in kvalitativne metode …) ter analizo, sintezo in vrednotenje rezultatov. Študent mora pokazati sposobnost pisnega izražanja, uporabe znanstvene literature in statističnih zbirk podatkov.