Diplomsko delo

Diplomsko delo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Diplomsko delo se izdela pod mentorstvom izbranega učitelja in se ob zaključku študija javno predstavi. Diplomsko delo vsebuje uvod, delovno hipotezo, pregled stanja raziskav, teoretična izhodišča, gradivo in metode za analizo, interpretacijo rezultatov, sklep ter navedbo uporabljene literature in virov.

Literatura s področja vsebine diplomskega dela.