Etnološko konservatorstvo

Etnološko konservatorstvo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 50

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 40

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Krašovic Tina, izr. prof. dr. Kozorog Miha, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebino predmeta začrtujejo naslednji temeljni tematski sklopi: zgodovina konservatorstva doma in po svetu; metode, tehnike in metodologija konservatorstva; modeli varstva ter oblike standardov dela in normativnega ter obligatornega varstva na lokalni, nacionalni in mednarodniravni. Ključni poudarek je na seznanjanju z etnološkimi in antropološkimi vidiki in metodami prepoznavanja in vrednotenja kulturne in naravne dediščine ter razvijanju specifičnih in kompatibilnih metod dela za izrazito interdisciplinarne konservatorske dejavnosti. Poudarek je tudi na krepitvi in razvijanju interdisciplinarnih varstvenih strokovnih kompetenc in uveljavljanju sodobnih etnoloških in antropoloških pogledov na dediščino, spomenike, varovana območja in krajine. Teorije konservatorstva so predstavljene primerjalno: Slovenija in mednarodni trendi. Obravnavana so tudi praktična področja varstva, kot so prostorsko urejanje, oblike pravnega varstva, oblike agrarnega, obrtniškega in industrijskega gospodarstva, turizem, izobraževanje na vseh stopnjah pedagoških procesov in popularizacija dejavnosti.

Vaje so integralni del predmeta. Potekajo v obliki večdnevnega terenskega dela v Sloveniji in okolici. Namenjene so spremljanju prenov kulturne dediščine ter ukrepov za varovanje narave in krajine. Spodbujajo pozitiven odnos do dediščine in strokovno evalvacijo obnovitvenih posegov in varstvenih ukrepov.

1. Hazler, Vito, 1999, Podreti ali obnoviti: zgodovinski razvoj, analiza in model etnološkega konservatorstva na Slovenskem. Ljubljana: Založba Rokus. [COBISS.SI-ID - 104123904]
2. Rožman, Helena, 2012, Razvojno varstvo stavbne dediščine na primeru Kostanjevice na Krki. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo. [COBISS.SI-ID - 264166656]
3. Tercelj Otorepec, Mojca, 2013, Etnološko konservatorstvo in varstvo dediščine na Slovenskem. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo. [COBISS.SI-ID - 269770752]
4. Štepec, Dušan in Vito Hazler (ur.), 2018, Dežela kozolcev: muzeji na prostem in ekomuzeji kot izziv sodobnemu varstvu in popularizaciji kulturne dediščine. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. [COBISS.SI-ID - 294002944]
5. Čebron Lipovec, Neža, 2021, ‘Etnografske metode in ohranjanje stavbne dediščine.’ Glasnik SED 61 (1): 17–29. [COBISS.SI-ID - 60586755]; URN:NBN:SI:doc-0ZT7NGPJ
6. Smith, Laurajane, 2006, Uses of Heritage. London in New York: Routledge. [COBISS.SI-ID - 512536874]
7. Lončar, Sanja in Dario Pavić, 2020, 'Areas with Abandoned and Vacant Properties in Croatia: A Plea for Recognition, Research, Policies and the Development of Regeneration Strategies.' Etnološka tribina 50 (43): 197–237. https://hrcak.srce.hr/248357
8. Chitty, Gill (ur.), 2017, Heritage, Conservation and Communities: Engagement, Participation
and Capacity Building. Abingdon: Routledge.
9. Taylor, Ken in Jane Lennon (ur.), 2012, Managing cultural landscapes. London: Routledge. [COBISS.SI-ID - 49623138]
10. Taylor, Ken idr. (ur.), 2015, Conserving Cultural Landscapes: Challanges and New Directions. New York in London: Routledge. [COBISS.SI-ID - 105490947]
11. Delak Koželj, Zvezda, 2009. Etnologija in varstvo naravne in kulturne dediščine. Vestnik, 21. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. [COBISS.SI-ID - 250647552]