Geografske metode znanstvenega proučevanja

Geografske metode znanstvenega proučevanja

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Krevs Marko, prof. dr. Ogrin Darko

Vsebina

• metodološka izhodišča geografskega znanstveno-raziskovalnega dela,
• raziskovalni pristop, vrste raziskovalnih načrtov,
• opredelitev namena, ciljev, raziskovalnih vprašanj in delovnih hipotez v geografskem znanstveno-raziskovalnem delu; ovrednotenje raziskovalnih vprašanj,
• izbrani postopki geografske znanstvene metodologije-analiza, sinteza, indukcija in dedukcija,
• načini in delovne faze oblikovanja znanstvenih spoznanj v geografiji- zbiranje gradiva, opazovanje, opis, razlaga,
• izbrane metode in tehnike fizičnogeografskega, družbenogeografskega in regionalnogeografskega proučevanja,
• modeli, modeliranje in modelni geografski pristopi proučevanja pokrajine, regije, geografskega okolja,
• pisanje znanstvenih in strokovnih besedil (geografski elaborat, študentska strokovna in znanstvena dela, znanstvene in strokovne publikacije, struktura znanstvenih in strokovnih besedil),
• predstavljanje metodologije (poteka raziskave) in metod v znanstvenem besedilu,
• kritična analiza znanstvene metode v izbranem znanstvenem članku;
• samostojna zasnova znanstvene raziskave, projektna naloga in njena predstavitev.