Glasbeni stavek 1A

Glasbeni stavek 1A

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bogunović Hočevar Katarina, prof. dr. Vrhunc Larisa

Vsebina

Predavanja potekajo predvsem v obliki analiz glasbenih primerov. Vsebinsko obsegajo:
• spoznavanje in utrjevanje definicij pojmov in metod oblikovne in harmonske analize;
• razčlenjevanje povezanosti in soodvisnosti glasbenih komponent in formalne strukture;
• seznanjanje z različnimi kompozicijskimi pristopi in slogi 18. in 19. stoletja;
• spoznavanje oblikoslovnih tem:
o oblikovni elementi
o pesemska oblika

Seminar je namenjen razvijanju slušnih zaznav. Glavne teme so:
• ritem in metrum, enostavni ritmi;
• višine tonov (durovska lestvica, molovska lestvica, vodilni ton, intervali v melodičnem in harmonskem kontekstu, spodnji glas, kromatika, sekvence, pentatonika, drugi modusi);
• večglasni stavek (tipi večglasja, kadence, modulacije);
• slušno prepoznavanje slogovnih značilnosti, oblik in ostalih glasbenih parametrov v skladbah različnih obdobij.

Vaje so namenjene utrjevanju in poglabljanju poznavanja glasbenoteoretskih disciplin (harmonija, oblikoslovje) in prvin ob konkretnih primerih. Obsega naslednje glavne teme:
• nauk o glasbi;
• štiriglasni harmonski stavek;
• lestvične osnove;
• harmonija v času vokalne polifonije 15. in 16. stoletja;
• funkcijska harmonija 18. stoletja;
• harmonsko tuji toni;
• kadence;
• sekvence;
• razširitev kadenčnega prostora s stranskimi vejami;
• prelom v klasicizem.