Historična fonetika indoevropskih jezikov I

Historična fonetika indoevropskih jezikov I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Klemenčič Simona, doc. dr. Repanšek Luka

Slušatelji se seznanijo z izrazjem in simboli, z zgodovino stroke, s pregledom indoevropskih jezikov in z metodami rekonstrukcije indoevropskega prajezika. Od indoevropske fonetike se spoznajo z zakonitostmi segmentalne fonologije, kakršno je mogoče rekonstruirati za prajezik, indoevropsko besedo, problematiko naglasa, zloga in prevoja. Seznanijo se z osnovno tipologijo glasovnih sprememb in najpomembnejšimi zakoni oz. pravili, ki v sodobni indoevropeistiki veljajo na glasoslovni ravnini.
Pri vajah se slušatelj uči na podlagi rekonstruiranega indoevropskega izhodišča predvideti razvoj posameznih rekonstruiranih fonemov do posameznih historičnih jezikov.

- Meier-Brügger, M.: Indogermanische Sprachwissenschaft. 9., durchgesehene und ergänzte Auflage. Berlin/New York, 2010 (oz. angl. prevod starejše izdaje Indo-European Linguistics, Berlin/New York, 2003).
- Tichy, E.: Indogermanistisches Grundwissen. 3., vollständig überbearbeitete Auflage. Bremen, 2009 (ali angleški prevod A Survey of Proto-Indo-European. Bremen, 2006).
- Mayrhofer, M.: Indogermanische Grammatik I/2: Lautlehre. Heidelberg, 1986 oz. dopolnjena izd. 2012. Mayrhofer, M.: Die Hauptprobleme der indogermanischen Lautlehre seit Bechtel. Dunaj, 2004.
- Szemerényi, O.: Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4. izd. Darmstadt, 1990 (ali angleški prevod Introduction to Indo-European Linguistics. Oxford, 1996).
- Fortson, Benjamin W. IV: Indo-European Language and Culture: An Introduction. Blackwell Publishing, 2004.
- Šekli, M.: Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1. Ljubljana, 2014. Str. 13–102.
- Kapović, M.: Uvod u indoevropsku lingvistiku. Zagreb, 2008.