Hrvaški in srbski jezik 1

Hrvaški in srbski jezik 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Požgaj Hadži Vesna

Predmet teoretično temelji na hrvaškem jezikovnem standardu; srbski, bosanski in črnogorski jezikovni standard so predstavljeni informativno.
Uvod v študij jezika: Zgodovinsko-jezikovni okvir (Dunajski knjižni dogovor 1850. in Novosadski sporazum 1954; Narečja, pisave in pravopisi osrednjejužnoslovanskega prostora). Jezikovna situacija v nekdanji Jugoslaviji. Srbohrvaški jezik in njegovi nasledniki: hrvaški, srbski, bosanski in črnogorski jezik. Hrvaški jezik ter funkcijske zvrsti. Hrvaški standardni jezik, srbski standardni jezik (razlike). Hrvaški in srbski jezik v kontrastu s slovenskim.
Fonetika in fonologija: Glasovi (izgovorjava, fonem : grafem). Vokalni, konzonantni in sonantni sistem. Prozodijski sistem. Fonostilistika. Pravorečna in pravopisna norma. Korekcija izgovornih napak.
Oblikoslovje: Morfem, morf in alomorf; vrste morfemov. Fonološko in morfološko pogojene alternacije. Morfološke kategorije. Pregibne in nepregibne besedne vrste. Razmerje med morfologijo in drugimi jezikovnimi ravninami, fonologijo, sintakso in leksikologijo. Morfostilistika. Oblikoslovje v slovarjih.

Požgaj Hadži, V., 2011: Hrvatski jezik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID 256374528
Požgaj Hadži, V., Balažic Bulc, T., 2004: Hrvatski jezik/Srpski jezik. Vodič za polaganje ispita na visokoj razini. Ljubljana: Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta UL. COBISS.SI-ID 215303936
Balažic Bulc, T.; Požgaj-Hadži, V., 2020: Novi statusi jezikov v spremenjenih družbeno-političnih okoliščinah: primer srbohrvaščine in njenih naslednic v Sloveniji. Teorija in praksa 57/posebna št. 10–20, 169. COBISS.SI-ID 763652 (članek!), https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/tip_pos_2020_balazic_…
Trask, R. Lawrence, 2005: Temeljni lingvistički pojmovi, Zagreb Školska knjiga. COBISS.SI-ID 30772578

Slovnica in pravopis
E. Barić i sur., 2003: Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga. 39–93. COBISS.SI-ID 3356461
Ž. Stanojčić, Lj. Popović, 2005: Gramatika srpskoga jezika, Beograd:Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. COBISS.SI-ID 121941004
Hrvatski pravopis, gl. ur. Ž. Jozić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (IHJJ), https://pravopis.hr/. COBISS.SI-ID 54089058
M. Pešikan, S. Jerković, M. Pižurica, 2002: Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica Srpska; Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. COBISS.SI-ID 22325346

Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri urah.