Analiza strokovnih besedil

Analiza strokovnih besedil

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. mag. Osolnik Kunc Viktorija

Predmet je nadgradnja teoretskih in praktičnih spoznanj iz predmeta Strokovna komunikacija.
- Spoznavanje vloge tvorca – prejemnika sporočila/besedila v strokovni komunikacije s posebnim ozirom na razumljivosti besedila in medkulturnih posebnosti.
- Analiza besedilnih, skladenjskih, besedotvornih in nejezikovnih značilnosti strokovnega besedila glede na zakonitosti izbranega strokovnega jezika.

- Osolnik Kunc, Viktorija (2006): Fachkommunikative Verständlichkeit in der Verwaltungssprache. Dargestellt am Deutschen und Slowenischen. Hamburg: Kovač. 21–65 str.
- Hoffmann, Lothar (1984): Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr Verlag. 72–243 str.
- Fluck, Hans Rüdiger (1991): Fachsprachen. Einführung und Bibliographie. Tübingen: Franke UTB. 60–110 str.
preostala strokovna literatura bo predstavljena pri predmetu