Analize materialov

Analize materialov

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Črešnar Matija, izr. prof. dr. Rogan Šmuc Nastja, prof. dr. Levanič Tomislav

Mineraloške, metalografske, kemijske in fizikalne metode, s pomočjo katerih se ugotavlja mineralno in kemično sestavo, strukturo in lastnosti arheoloških mineralnih, kovinskih in organskih materialov: optična mikroskopija, SEM, EDX, DTA, AAS, NAA, ICP-AES, ICP-MS, XRF, PIXE, IRS, RSS, NMR.
• Mineraloške makro- in mikroskopske analize kamnitih artefaktov.
• Lastnosti in karakterizacija arheološke keramike: surovina, dodatki, granulacija, temperatura žganja, mineralna sestava, mikrostruktura črepinje, nahajališča glinene surovine v Sloveniji, površinska obdelava črepinje: engobe, glaziranje.
• Historični ometi: veziva, agregat, organski dodatki, tehnologija izdelave veziva in ometa, datiranje.
• Anorganski pigmenti: njihova identifikacija.
• Stekleni artefakti: izbira surovine, tehnologija izdelave.
• Statistična obdelava rezultatov analiz, statistične metode.
• Arheološki kovinski predmeti: kovine in zlitine, oris zgodnjega rudarjenja v Evropi, osnove pridobivanja nekaterih rud (baker, svinec, srebro, železo) ter postopkov predelave v kovino.
• Kemijska sestava organskih materialov.
• Koreliranje med materialnimi lastnostmi predmetov ter njihovo arheološko opredelitvijo (kronološko in kulturno).
• Dendrokronologija - datiranje lesa in lesenih predmetov in njena uporaba v arheologiji: meritve gostote branik (densitometrija) oziroma gostote ranega in kasnega lesa, izotopska sestava (ogljik, kisik, vodik in dušik) branike oz. ranega in kasnega lesa.

RICE, P.M.,1987, Pottery analysis, Chicago, 559 str.
RAPP, G., 2002, Archaeomineralogy, Berlin, 326 str.
P. T. CRADDOCK 1995, Early Metal Mining and Production, Edinburgh. 363 str.
BAUER H.H., CHRISTIAN G.D., O-REILLY J., Instrumental Analysis, Allyn and Bacon, inc. 832 str.
HÄRKE, H. 1978, Probleme der optischen Emmissionsspektralanalyse in der Urgeschichtsforschung. - Praehist. Ztschr. 53, 165-276.
TRAMPUŽ OREL, N., Arheometalurške raziskave v Sloveniji: zgodovina raziskav prazgodovinskih barvnih kovin. Arheološki vestnik 50, 1999, str. 407-429.
SCHWEINGRUBER, F. H., 1989. Tree rings: basics and applications of dendrochronology.- Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publisher, 276 str.
SCHWEINGRUBER, F. H., 1990. Anatomie europaeischer Hoelzer. - Anatomy of European woods.- Bern, Stutgart, Haupt, 800 str.
STOKES, M. A. and SMILEY, T. L., 1996. An Introduction to Tree-Ring Dating. - Tucson, The University of Arizona Press,