Andragogika ciljnih skupin

Andragogika ciljnih skupin

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Javrh Petra, doc. dr. Samaluk Barbara, doc. dr. Šarić Marjeta

Vsebina

1. Opredelitev ciljnih skupin:
- klasifikacija,
- filozofija obravnave ciljnih skupin,

2. Integracija, inkluzija, segregacija kot koncept obravnave izbranih skupin prebivalstva,

3. Udeležba odraslih v izobraževanju:
- družbena stratifikacija,
- vloga izobraževanja in izobraževanja posebnih skupin odraslega prebivalstva,
- raziskave udeležbe odraslih v izobraževanju,
- dejavniki udeležbe (sociološki, psihološki, ekonomski)
- raziskave o motivaciji, modeli, teorije motivacije

4. Izobraževanje izbranih ciljnih skupin odraslih, med drugim:
- odrasli v različnih starostnih obdobjih,
- osebe z nezadostno temeljno izobrazbo,
- zaposleni z nezadostno izobrazbo za delo,
- nezaposleni,
- osebe s posebnimi potrebami (z motnjo v gibalnem razvoju, osebe z motnjo v duševnem razvoju, osebe s prizadetimi čutili - slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, govorne motnje),
- dolgotrajno bolne osebe,
- pripadniki etničnih skupin in narodnosti, priseljenci, begunci, pripadniki drugih ras,
- obsojenci,
- vodstveni delavci (top menedžment, vodstveni strokovnjaki),
- posebne skupine strokovnjakov (npr. izobraževalci odraslih),
- druge ta čas izpostavljene skupine.