Antična filozofija 2

Antična filozofija 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, prof. dr. Zore Franc

Vsebina

Helenistično-rimska filozofija in novoplatonizem.
1. Helenizem; sestop do akozmicnega človeka; človek – svet; ideal modrega. Osamosvojitev znanosti: astronomija, matematika, medicina, filologija. Nova kulturna središča.
2. Epikurova šola: nauk o naravi kot nauk o biti – fizika; nauk o spoznanju; vprašanje kriterija resnice, kanonika. Etika: ideal ataraksije in hedonizem.
3. Stoicizem. Zgodovina stoicizma od Zenona do Marka Avrelija. Filozofija kot sistem: fizika, logika, etika; dogmatizem. Nauk o naravi: zakonitost, nujnost in svododa. Logika: nauk o lekton-u in stavčna logika. Etika: nauk o vrednotah, izbiri in čustvih. Ideal apatije. Srednja stoa.
4. Skepticizem: Piron in Sekst Empirik. Skeptični postopek: ravnovesje antitez, epoche.Tropi proti spoznanju in proti vzročnosti. Zagovor izkustva in kritika dogmatične znanosti. Etika: ideal ataraksije.
5. Filozofija v Rimu. Lukrecijev atomizem; Cicero: –retorika in filozofija. Rimski stoicizem: Seneca, Epiktet, Mark Avrelij Antonin.
6. Grška filozofija v cesarskem času: pitagorejstvo, kinizem. Judovsko-aleksandrijska filozofija: Filon. Srednji platonizem: Plutarh.
7. Novoplatonizem. Plotin: teorija Enega in teorija hipostaz; emanacija in logos. Etika in mistika. Estetika. Povratek k Enemu.
8. Šole novoplatonizma: a. sirijska šola: Jamblih; b. Atenska šola: Proklos, Damaskios; idealistični monizem in negativna teologija. c. Aleksandrijska šola: Hipatija.
9. Krščanstvo in filozofija. Nova zaveza: nova zgodovinskost. Pavel. Apostolski očetje. Apologetika: grška in latinska. Tertulijan. Gnoza. Aleksandrijska šola: Klement in Origen.
10. Krščanski humanizem: Basilij iz Cezareje, Gregor iz Nazianza, Gregor iz Nise. Novoplatonizem in mistika: Psevdo-Dionizij Areopagit.
11. Latinska patristika. Avguštin: resnica in iluminacija; metafizika notranjosti; Avguštinova etika; filozofija zgodovine.
12. Novoplatonizem in komentatorji Aristotela: Boethius.