Aplikativna fizična geografija

Aplikativna fizična geografija

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. Stefanovski Sašo, izr. prof. dr. Repe Blaž, prof. dr. Stepišnik Uroš

Vsebina

• teoretične osnove raziskovalnih metod v fizični geografiji,
• problem časa in prostora v fizični geografiji,
• osnovne fizikalne in kemične lastnosti snovi,
• metode terenskega zajemanja in kvantifikacije podatkov v fizični geografiji,
• metode daljinskega zajemanja fizičnogeografskih podatkov in njihove interpretacije,
• metode izdelave digitalnih modelov reliefa in njihova uporaba,
• uporaba geografskih informacijskih sistemov v fizični geografiji,
• modeliranje procesov v fizični geografiji in njihova praktična aplikacija ter interpretacija sistemov,
• metode absolutne in relativne datacije pojavov,
• vrednotenje fizičnogeografskih danosti za prostorsko načrtovanje, presojanje vplivov na okolje, varstvo naravne dediščine idr.