Aplikativna fizična geografija

Aplikativna fizična geografija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ilc Klun Mojca, doc. dr. Repe Blaž, red. prof. dr. Stepišnik Uroš

Vsebina

- Teoretične osnove raziskovalnih metod v fizični geografiji
- problem časa in prostora v fizični geografiji
- osnovne fizikalne in kemične lastnosti snovi
- metode terenskega zajemanja in kvantifikacije podatkov v fizični geografiji
- metode daljinskega zajemanja fizičnogeografskih podatkov in njihove interpretacije
- metode izdelave digitalnih modelov reliefa in njihova uporaba
- uporaba geografskih informacijskih sistemov v fizični geografiji
- modeliranje procesov v fizični geografiji in njihova praktična aplikacija ter interpretacija sistemov
- metode absolutne in relativne datacije pojavov
- vrednotenje fizičnogeografskih danosti za prostorsko načrtovanje, presojanje vplivov na okolje, varstvo naravne dediščine idr.