Aplikativna urbana geografiija

Aplikativna urbana geografiija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Rebernik Dejan

• Pomen urbanističnega planiranja za razvoj mest.
• Razvoj mest in zgodovina urbanizma. Novi pristopi in smeri v urbanističnem planiranju.
• Mesta in sonaravni razvoj.
• Kompaktno mesto.
• Policentrizem in policentrični urbani sistemi.
• Trajnostna urbana mobilnost.

Degradirana urbana območja. Revitalizacija in sanacija degradiranih urbanih območij.
• Urbane študije –interdisciplinaren pristop proučevanja mesta in mestnega prostora.

• Bole, D., 2008. Ekonomska preobrazba slovenskih mest. Ljubljana, Založba ZRC, 232 str.
• Cities of the world. World Regional Urban Develpoment. 2003. Lanham, Rowman & Littlefield, 548 str.
• Hall, P., 2002. Cities of Tomorrow. An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century. Oxfored, Malden, Blackwell Publishing, 553 str.
• Ljubljana - Geografija mesta. 2000. Gabrovec, M., Orožen Adamič, M. (ur.). Ljubljana, Ljubljansko geografsko društvo, Založba ZRC, ZRC SAZU, 297 str.
• Pacione, M., 2001. Urban Geography – a global perspective. London, New york, Routledge, 663 str.
• Plut, D., 2006. Mesta in sonaravni razvoj. Geografske razsežnosti in dileme urbanega sonaravnega razvoja. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 226 str.
• Pogačnik, A., 1999. Urbanistično planiranje. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 252 str.
• Rebernik, D., 2008. Urbana geografija. Geografske značilnosti mest in urbanizacije v svetu. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 294 str.
• Transformation of cities in Central and Eastern Europe. 2005. Tokyo, United Nations University Press, 519 str.
• Vresk, M., 2002. Grad i urbanizacija: osnove urbane geografije. Zagreb, Školska knjiga, 252.
• Wheeler, S.M., Beatly T. (ur.), 2014. The Sustainable urban development reader. Routledge. 630 str.
• Ngai Weng Chan in drugi (ur.), 2016. Sustainable urban development textbook. Water Watch Penang. 301 str.
• Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici./ Other current literature available in the e-classroom.