Endogeni razvoj podeželja

Endogeni razvoj podeželja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Potočnik Slavič Irma

- sodobne sestavine podeželja (prostor in prebivalstvo: urbanizacijski pritiski na podeželje; zadnje etape deagrarizacije in vračanje na podeželje),
- struktura podeželja: dediščina temeljnih potez agrarne pokrajine in njihovo preoblikovanje (tradicionalni kmečki domovi, tlorisi vasi, sistemi poljske razdelitve, srenjska posest; modernizacija podeželja, turizem in rekreacija, komasacije in arondacije),
- novi razvojni elementi na podeželju: lokalna samouprava, informacijska tehnologija, varstvena območja,
- od proizvodno usmerjenega podeželja k porabniški pokrajini, trženje podeželja,
- podjetništvo na podeželju, socialno podjetništvo, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, regionalni gospodarski cikli na podeželju,
- neo-endogeni pristop k razvoju podeželja (npr. LEADER/CLLD).

• Assmo, P., Wihlborg, E., 2012. Public Services Choices When There Are No Alternatives? – A Paradox of New Public Management in Rural Areas. Journal of Rural and Community Development, 7, 2, str. 1–17. https://journals.brandonu.ca/jrcd/article/view/490/111
• Handbook of Rural Studies. 2006. Cloke, P., Marsden, T., Mooney, P. (eds.). London, Thousand Oaks, Sage, 511 str. COBISS.SI-ID – 31127138
• Potočnik Slavič, I., 2010. Endogeni razvojni potenciali podeželja. Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, GeograFF 7, 131 str. COBISS.SI-ID – 252569344
• Klemenčič, M.M., Lampič, B., Potočnik Slavič, I., 2008. Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih območij v Sloveniji. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za geografijo, GeograFF 3, 149 str. COBISS.SI-ID – 243789824
• Fink, M., Loidl, S., Lang, R., 2013. Community-based entrepreneurship and rural development. London, New York, Routledge, 246 str. COBISS.SI-ID – 50651490
• Potočnik Slavič, I., Cunder, T., Šabec Korbar, E., Bedrač, M., Šoster, G., 2022. Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji. Ljubljana, Založba Univerze, Oddelek za geografijo, GeograFF 26, 307 str. COBISS.SI-ID – 125120515

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.