Geografija okoljskih virov

Geografija okoljskih virov

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vintar Mally Katja

Vsebina

• opredelitev okoljskih virov in tipi okoljskih virov,
• ekosistemske storitve in biotska raznovrstnost (ekosistemska, vrstna in genska raznovrstnost) kot okoljski vir in njihov pomen za človeško družbo,
• prostor (raba prostora – gozdnate, kmetijske in urbane pokrajine) kot omejen okoljski vir,
• obnovljivi okoljski viri (energija Sonca, energija biomase, hidroenergija, energija oceanov, energija vetra, geotermalna energija, vodni viri, zrak, prst) – značilnosti, možnosti in omejitve njihove rabe,
• neobnovljivi okoljski viri (fosilna goriva, uran, mineralne surovine) – značilnosti in okoljske posledice njihove rabe,
• upravljanje okoljskih virov v okviru trajnostnega razvoja (značilnosti dosedanje rabe, načela trajnostne rabe, opredelitve nosilne zmogljivosti),
• možnosti trajnostne rabe okoljskih virov v svetu in slovenskih pokrajinah.