Italijanščina 2

Italijanščina 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mertelj Darja, doc. dr. Premrl Podobnik Mirjam

Razvijanje tujejezikovnega znanja italijanščine kot tujega jezika na ravni A2, glede na SEJO (2001, 2011):

Razvijanje razumevanja standardnih pisnih sporočil v vsakdanji rabi.

Razumevanje standardnih govorjenih besedil v razločnem izvirnem izgovoru ter v predvidljivih položajih (televizijska in radijska poročila, pogovori, debate).

Postopen razvoj samostojnega pisnega in ustnega izražanja in sporazumevanja v vsakdanjih govornih položajih z jasnim sporočilnim namenom (pripovedovanje, načrtovanje, opisovanje).

Spoznavanje kulturnih in civilizacijskih vidikov Italije.

Pri razvoju sporazumevalne zmožnosti je poudarek na pridobivanju funkcijskega besedišča ter na naslednjih jezikovnih/slovničnih poglavjih:
- glagolski čas: raba preteklikov, futurov, predpreteklika (oblike in osnovne rabe, kontrasti v rabi s slovenščino kot J1).
- glagolski naklon: indicativo, imperativo, condizionale (oblike in osnovne rabe, kontrasti v rabi s slovenščino),
- nekatere glagolske perifraze (II),
- besedilna koherenca: raba osnovnih povezovalcev (II),
- skladnja (II): razumevanje približno polovice podrednih stavkov oz. skladenjskih struktur, aktivna raba nekaterih najpogostejših iz nekaterih skupin odvisnih stavkov.

Temeljno gradivo:
Danila Piotti, Giulia de Savorgnani, Universitalia, prva tretjina učbenika (prvih 6 učnih enot, tj. 1. do 6.), Firenze, Alma, 2010. COBISS.SI-ID - 52476514
Maria Teresa Arbia, Pons. Slovnica kratko pregledno. Italijanščina, Preglednica v knjižni obliki, Ljubljana, Rokus, 2005. COBISS.SI-ID - 222455808

Dodatno gradivo:
- Susanna Nocchi, Grammatica pratica della lingua italiana, Firenze, Alma, 2006 (druga tretjina priročnika).
- Ciro Massimo Naddeo, Quaderni del PLIDA: L'italiano scritto, parlato, certificato [livello A2], Firenze, Alma, 2009.
- Cinzia Ciulli, Anna Lia Proietti, Da zero a cento : test di (auto)valutazione sulla lingua italiana, Firenze, Alma, 2005 (samo za raven A2).
- Silvia Consonno, Elena Rossin, Piazza Italia, agili percorsi per rivisitare la lingua e civilta' d'Italia [A1/B1], Firenze, Alma, 2010, vmesna tretjina priročnika.
- poljuben slovar ita-slo, slo- ita, ita-ita