Izobraževanje starejših

Izobraževanje starejših

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: asist. Furlan Meta, asist. Gerdina Otto, doc. dr. Šarić Marjeta, prof. dr. Ličen Nives, prof. dr. Potočnik Slavič Irma

Vsebina

Konceptualni okvir, opredelitev področja in pojmov: teorije staranja, geragogika in geragoški model, edukacijska gerontologija, tanatogogika, izobraževanje in učenje starejših v okviru koncepta vseživljenjskega učenja.

Raziskovanje izobraževanja in učenja v starosti, izbrani metodološki pristopi in modeli.

Teorije učenja in izobraževanja v starosti, razumevanje znanja in identitete v starosti.

Družbeni in kulturni dejavniki, ki vplivajo na starost in izobraževanje starejših.

Individualni poteki staranja – kognitivne, emocionalne, kulturne značilnosti, ki vplivajo na učenje in izobraževanje v starosti.

Ciljne skupine v izobraževanju starejših (starejši zaposleni, starejši po upokojitvi, starejši v pozni starosti; starejši s kroničnimi obolenji in ovirami, starejši v lokalni skupnosti, starejši v turizmu …).

Sistem izobraževanja starejših glede na stopnjo organiziranosti izobraževanja in sistem izvajalcev (univerza za tretje življenjsko obdobje, ljudske univerze, podjetja, domovi za starejše, nevladne organizacije, politične organizacije …).

Načrtovanje, izvajanje in evalviranje izobraževalne dejavnosti za starejše.

Različna področja učenja in izobraževanja (umetnost, zdravje, delo, družina, religija, emocije, izgube v starosti).

Izbrane strategije izobraževalne dejavnosti (svetovanje starejšim, mentorstvo starejšim, medgeneracijsko učenje in izobraževanje).