Kompetence pri pouku književnosti

Kompetence pri pouku književnosti

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Žbogar Alenka, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

· Razvijanje jezikovne pismenosti/sporazumevalne zmožnosti pri pouku književnosti (branja, pisanja, govorjenja, poslušanja).
· Razvijanje ključnih kompetenc/zmožnosti pri pouku književnosti: zmožnosti medpredmetnega povezovanja, kulturne in medkulturnih zmožnosti, digitalne zmožnosti, bralne in literarne kompetence.
· Bralna kompetenca in bralne strategije: strategija VŽN, Paukova/Cornellova strategija, splošna študijska strategija, strategija PV3P.
· Literarna kompetenca in pouk književnosti: zmožnosti literarnega branja, literarnega raziskovanja in literarnega ustvarjanja (ustvarjalnega branja in pisanja ter poustvarjalnih dejavnosti).
· Značilnosti literarnega branja. Domače branje pri pouku književnosti.
· Vrste/spoznavno sprejemne stopnje odzivanja, vrste bralcev glede na bralni razvoj in bralne zmožnosti.
· Govorna interpretacija literarnih besedil kot ustvarjalna dejavnost, faze priprave nanjo;
· Interpretativno branje in medijsko posredovanje literarnih besedil.
· Kreativno /ustvarjalno pisanje, faze pisnega procesa.
· Didaktična načela in metode za razvijanje ključnih kompetenc pri pouku književnosti (branje z(a) razumevanje(m), problemsko-ustvarjalni pouk književnosti).
· Didaktična načela vključevanja in razvijanja ključnih kompetenc pri pouku književnosti, zlasti jezikovne, bralne, literarne zmožnosti, kulturne zmožnosti in medkulturnih zmožnosti, zmožnosti medpredmetnega povezovanja, digitalne pismenosti.