Kulturna hermenevtika

Kulturna hermenevtika

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Komel Dean

Uvodoma so predstavljeni zgodovinski in sodobni vidik pojmovanja kulture v razmerju do filozofije.
Filozofsko pojmovanje kulture je nadalje obravnavano v razmerju do religije, umetnosti, znanosti in politike. Posebna pozornost je namenjena specifičnosti humanističnih ved, koliko najdejo svoj aplikativni smisel v kulturi. K temu se priključuje obravnava vpliva informacijskih tehnologij na kulturo v njenem družbenem in ustvarjalnem pomenu.
Razumevanje kulture v družbenem kotekstu je danes povezano predvsem s široko problematiko interkulturnosti, ki terja filozofsko refleksijo pojmovnja identitet in različnosti. K temu se pridužujejo tudi elementi pop kulture, ki predstvlja prevladujoči način kulturnega posredovanja danes.
Naposled je obravnavan še smisel še smisel ustvarjalnosti, ki se izmika kulturni inštituciji in kaže na njene meje.

Izpitna literatura
Agamben, Giorgio: »Kaj je dispozitiv?«. Problemi 45, 8-9, 2007, 13-28. COBISS.SI-ID - 32011565 (članek) in 13608448 (revija)
Deleuze, Gilles: »Imanenca: neko življenje«; »Aktualno in virtualno«. Problemi 49, 9-10, 2011, str. 5–15. COBISS.SI-ID - 271131136 (prvi članek) in 33855533 (drugi članek) ter 13608448 (revija)
Eagelton, Tery: The Idea of Culture, Oxford 2000, str. 1–31. COBISS.SI-ID - 6929462 ali
http://www.faculty.fairfield.edu/dcrawford/eagleton_2000.pdf (pregledno).
Freud, Sigmund: Prihodnost neke iluzije, Maribor 1996, str. 9–24. COBISS.SI-ID - 38873601
Huizinga, Johan – Caillois, Roger – Fink, Eugen: Teorija igre. (Huizinga: O izvoru kulture v igri; Fink: Igra kot simbol sveta), Ljubljana 2003, str. 9–45, 307–333. COBISS.SI-ID - 126918656
Jameson, Fredric: »Kulturna logika poznega kapitalizma«. V: Postmodernizem, Ljubljana 2001, str. 7–68. COBISS.SI-ID - 112015872 ali https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-I5FXDP0X/b1d1fe4d-34b1-4dd6-a… (str. 5–56).
Nietzsche, Friedrich: »O resnici in laži v zunajmoralnem smislu«. FNM: filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente XI/1-2 (2004), str. 65–72. COBISS.SI-ID – 222526720 (članek) in 79291136 (revija)
Simmel, Georg: »Koncept in tragedija kulture«. V: Izbrani spisi o kulturi, Ljubljana 2000, str. 27–54. COBISS.SI-ID – 107983360