Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik

Lektorat drugega slovanskega jezika - makedonski jezik

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Vsebina

Razvijanje sposobnosti razumevanja ter ustnega in pisnega izražanja v makedonščini; utrjevanje jezikovnih kompetenc; razvijanje leksikalne kompetence ter priprava na povzemanje besedil s parafraziranjem in reformulacijo, seznanjanje z makedonsko kulturo.
Teme: družina, delo, študij, prosti čas, potovanje, družba, okolje.