Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 1-2

Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 1-2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

Osnovne informacije o bolgarskem jeziku; cirilica (posebnosti bolgarske cirilice); bolgarsko glasoslovje; sedanjik, prihodnjik, oblike glagola ???, oblike preteklih glagolskih časov (imperfekt, aorist) in njihova raba, oblike osebnih zaimkov; člen, števnik; osnovno besedje in osnovne jezikovne zgradbe, ki služijo kot temelj osnovnih sporazumevalnih vzorcev.
Branje enostavnejših besedil v bolgarskem jeziku in utrjevanje osnovnih sporazumevalnih vzorcev. Teme: družina, delo, prosti čas, družba, okolje.