Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 5-6

Lektorat slovanskega jezika III: Češki jezik 5-6

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: lekt. Maltarić Bojana

Vsebina

V prvem semestru se nadaljuje spoznavanje češkega oblikoslovja: obravnavani so množinski skloni pri samostalniku, pridevniku in zaimkih, pri glagolu pa zlasti kategorija vida in z njim povezana tvorba prihodnjika v češčini ter nakloni.
V drugem semestru se obravnavajo nekateri težji oblikoslovni primeri (sklanjatev prevzetih besed, nepravilni sklanjatveni vzorci …), pri pridevniku in prislovu pa še stopnjevanje. Študentje prav tako vadijo težja mesta iz češkega pravopisa in pravorečja (pisanje mehkega in trdega i-ja, dolžina samoglasnikov v češčini). Ob pregledu problematike čeških predlogov in veznikov spoznavajo prva poglavja iz skladnje.
Pri urah konverzacije se skozi različne vaje krepijo študentove ustne in pisne kompetence, ob različnih zvrstnih besedilih spoznavajo češko družbeno in kulturno realnost.