Lektorat slovanskega jezika III: Makedonski jezik 1-2

Lektorat slovanskega jezika III: Makedonski jezik 1-2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Vsebina

Makedonski jezik v južnoslovanskem jezikovnem prostoru; oblikovanje južnoslovanskih jezikov; oris zgodovine makedonskega jezika; pravopis in pravorečje; glasovni in grafemski sestav makedonskega knjižnega jezika, glasovne premene, naglas, naglasni sklopi, stavčni naglas. Osnove makedonskega morfološkega sestava, besedne vrste: samostalnik, pridevnik, zaimek, števnik, prislov, glagol (glagolske oblike: sedanjik, velelnik, aorist, imperfekt, perfekt, prihodnjik 1).
Jezikovne vaje.