Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 1-2

Lektorat slovanskega jezika III: Poljski jezik 1-2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija, lekt. dr. Slawinska Joanna

Vsebina

V zimskem semestru:
1. Spoznavanje glasovnega in slovničnega sistema poljskega jezika in zakonitosti njunega delovanja s poudarkom na razlikah med poljskim in slovenskim sistemom: – obvladovanje osnovnih načel izgovorjave in intonacije (fonetske vaje in glasno branje besedil), – osnove poljske slovnice: a) sklanjatev (Instrumental, Akusativ, Genitiv samostalnikov, pridevnikov, zaimkov), b) spregatev (pregled osnovnih tipov), c) glavni in vrstilni števniki, d) skladnja (posebnost skladnje z Instrumentalom).
2. Spoznavanje osnovnega besednega zaklada iz tematskega področja »Jaz in moj svet«: človek, stanovanje in kraj bivanja, delo, vsakdanje življenje, hrana in pijača, zdravje, naravno okolje, izbrane aktualne družbene teme.
V letnem semestru:
1. Nadaljevanje poznavanja poljske slovnice: a) ostali skloni, b) pretekli in prihodnji čas glagolov, c) stopnjevanje pridevnikov in prislovov, d) osnovni tipi stavkov.
2. Nadgrajevanje besednega zaklada.
3. Razvijanje zmožnosti najosnovnejše komunikacije v konkretnih, vsakodnevnih govornih položajih. Prepoznavanje in uporaba osnovnih komunikacijskih vzorcev, kot so: izmenjava informacij, izražanje intelektualnih, emocionalnih in moralnih stališč, družbene konvencije ter specifika neverbalne komunikacije v poljščini.
4. Razumevanje zapisanih in govorjenih avtentičnih besedil.
5. Spoznavanje najsplošnejše frazeološke strukture sporazumevalnega jezika in osnovnih načel poljskega pravopisa.