Nemščina 1

Nemščina 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Černetič Jan, doc. dr. Podgoršek Saša

• Osnovno besedišče: osebni podatki, opis oseb, svojega študija, zanimanj, družine, bivališča, kraja in potovanja. Ura, števila, dnevi v tednu, letni časi, prehrana itd.
• Jezikovne strukture: sedanji in prihodnji čas, sestavljeni preteklik, časovni prislovi, skloni, samostalniki, členi, pridevniki, zaimki, zanikanje ter povedni, vprašalni in velelni stavki.
• Bralno in slušno razumevanje prirejenih in avtentičnih splošnih besedil.
• Bralno razumevanje krajših strokovnih besedil.
• Ustno in pisno izražanje: tvorjenje preprostih govorjenih in pisnih besedil v sedanjem in preteklem času.
• Deželoznanstvo nemško govorečih dežel: geografija, zgodovina, kulinarika, dežele in mesta, nekatere navade in običaji.
• Razvoj medkulturne kompetence in navezava na izbrane vidike slovenske zgodovine in sodobnosti, ki so povezani z nemško govorečimi deželami.

Obvezna/Obligatory:
Interno gradivo ter dodatna izbrana strokovna besedila.

Priporočljiva/Recommendable:
Eno- in dvojezični slovarji, npr.: Debenjak, Doris, Primož in Božidar. 2008. Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS.
Debenjak, Doris, Primož in Božidar. 2005. Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
Spletni slovar Pons: https://sl.pons.com.