Pokrajinska ekologija

Pokrajinska ekologija

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, izr. prof. dr. Ogrin Matej

Vsebina

• Teoretsko metodološka izhodišča pokrajinske ekologije in njena vloga pri udejanjanju paradigme sonaravnosti;

• splošne značilnosti ekosistemov glede na njihov snovno-energetski pretok in stopnjo ter vzroke za njihovo preoblikovanost;

abiotski in biotski elementi okolja, osnovne ekologije organizmov;
• sestavine ekosistemov, različne oblike njihove medsebojne povezanosti;

• ekosistemi kot energetski sistemi in pomen biogeokemičnih krogotokov za njihovo delovanje in proizvodnjo biomase;

• biotska raznovrstnost in prilagajanje življenjskim pogojem;

• vloga sukcesije pri vzdrževanju naravnega ravnovesja in biotske pestrosti;

• aplikacija ekosistemskih mehanizmov ravnovesja pri načrtovanju sonaravnega razvoja;

• osnove in kriteriji pokrajinskoekoloških členitev. Kazalci in kriteriji za ocenjevanje ranljivosti okolja;

• ranljivost posameznih pokrajinotvornih sestavin in pokrajinskoekoloških enot Slovenije;

• Sonaravno gospodarjenje z občutljivimi ekosistemi. Geografske značilnosti občutljivih ekosistemov v Sloveniji in omejitve pri nadaljnjih antropogenih posegih.