Primerjalno besedotvorje slovanskih jezikov

Primerjalno besedotvorje slovanskih jezikov

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej, red. prof. dr. Snoj Marko, Zaposleni bodoči (za najave)

Vsebina

Pregled praslovanskih besedotvornih vrst: izpeljava, zlaganje in sestavljanje, podvajanje. Klasifikacija in struktura besedotvornih morfemov: korenov, predpon, pripon, vpon in medpon. Pregled besedotvornih morfemov glede na strukturo, pomen in medsebojno vezljivost. Nastajanje zloženih besedotvornih morfemov.