Primerjalno oblikoslovje slovanskih jezikov

Primerjalno oblikoslovje slovanskih jezikov

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Pahor Nina, izr. prof. dr. Šekli Matej

Pregledni prikaz vrst praslovanskega pregibanja: imensko pregibanje, zaimensko pregibanje, pridevniško pregibanje glagolsko pregibanje po slovničnih glagolskih kategorijah.
Nomen: Podstave in fenomenologija indoevropskega imenskega pregibanja: semantična in oblikoslovna specifika pregibanja po debelih. Razvojni premik v praslovanskem pregibanju: zmanjševanje števila sklanjatvenih vzorcev (vključno z redistribucijo neproduktivnih vzorcev v produktivne), njihova preureditev po slovničnem spolu. Pojav analitičnega pregibanja. Specifika pridevniškega pregibanja: razvoj pridevniške sklanjatve v arealnem kontekstu in upad imenskih oblik pridevnika.
Pronomen: Podstave in fenomenologija indoevropskega zaimenskega pregibanja: semantična in oblikoslovna specifika zaimenskih vrst. Vpliv končniškega nabora zaimenske sklanjatve na imensko in na imensko-zaimensko sklanjatev v arealnem kontekstu.
Verbum: Podstave in fenomenologija indoevropskega glagolskega pregibanja, semantična in oblikoslovna specifika: vrste slovničnih kategorij pri glagolu, vrste glagolskih osnov, tvorba sistema časovnih in modalnih oblik, neosebne glagolske oblike. Razvoj glagolskega sistema v praslovanščino in v slovanske jezike. Pregledno se podaja razvoj sistem časov, naklonov in načinov, vključno z osvnimi značilnostmi glagolskega besedotvorja. Slovanski glagolski vid.

Obvezna literatura:
Nahtigal, R.: Slovanski jeziki. Ljubljana 19522.
Bošković, R.: Osnovi uporedne gramatike slovenskih jezika. Beograd II- Stieber, Z.: Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Warszawa 1979.1985.
Lamprecht A.: Praslovanština. Brno 1987.
Priporočljiva literatura:
Miklošič, F.: Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Vergleichende Formenlehre der slavischen Sprachen, Wien 1856, 18762.
Vondrák, V.: Vergleichende slavische Grammatik II. Göttingen 19282. Vaillant, A.: Grammaire comparée des langues slaves. Paris-Lyon II-1958, III-1966.
Bräuer, H.: Slavische Sprachwissenschaft. II: Formenlehre 1, III: Formenlehre 2, IV: Formenlehre 3. Berlin 1969. [v:] Sammlung Göschen, Bd. 1192, 1236.
Arumaa, P.: Urslavische Grammatik III. Heidelberg 1985.
Ivšić, S.: Slavenska poredbena gramatika. Zagreb 1970.
Weingard, M.: Výklad praslovanského skloňovaní. Praha 1932.
Dostál, A.: Studie o vidovém systému v staroslověnštině. Praha 1954.
Stang, Chr. S.: Das slavische und baltische Verbum. Oslo 1942.