Skupnostno izobraževanje

Skupnostno izobraževanje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Kušar Simon, izr. prof. dr. Vogrinčič Čepič Ana, prof. dr. Čebron Lipovec Uršula, prof. dr. Ličen Nives, prof. dr. Potočnik Slavič Irma

• Teorije trajnostnega razvoja in porazvoja ter odrasti: sonaravni razvoj in izobraževanje odraslih Prostor, kraj in razsežnosti prostora ter izobraževanje za lokalni razvoj
• Socialni razvoj in skupnostna psihologija kot okvir skupnostnega izobraževanja
• Vloga kulture v lokalnem razvoju in razvoju skupnostnega blagostanja
• Koncepti učeče se skupnosti/učečega se mesta, nova vloga dela, ekonomskega razvoja, prostega časa in akterjev v sodobnih družbenih okoliščinah
• Transformativno učenje v lokalni skupnosti in transformativno učenje za razvoj (O'Sullivan)
• Okoljsko izobraževanje.
• Ruralno izobraževanje kot del skupnostnega izobraževanja odraslih
• Izobraževanje odraslih v kulturnih ustanovah
• ANT teorija (Latour), koncept rizomov (Deleuze in Guattari) in ekologije učenjaDružbeni vzroki za nastanek nevroz današnje dobe in odzivanje nanje v oblikah sociokulturne animacije
• Opredelitev, zgodovinski razvoj in funkcije socio-kulturne animacije
• Skupnostno izobraževanje kot anglosaški model recipročnega učenja in vzajemnega delovanja.
• Izbrane strategije v skupnostnem izobraževanju (študijski krožki, medgeneracijsko izobraževanje, projektno delo, skupnosti prakse, participatorno akcijsko raziskovanje, etnometodologija).

- Clover, D.E., Jayme, B., Hall, B., Follen, S. (2013). The Nature of Transformation: Environmental Adult Education. Rotterdam: Sense.
- Jubas, K., Taber, N. in Brown, T. (2015). Popular Culture as Pedagogy. Rotterdam: Sense.
- Latouche, S. (2009). Preživeti razvoj. Ljubljana: Založba /*cf.
- Philips, R. in Wong, C. (ur.) (2017). Handbook of Community Well-Being Research. New York: Springer [Izbrana poglavja za projektna dela]
- Urh, D., Dolžan Eržen, T., Cepin, M., Lajovic, F. in Bogataj, N. (2019). Študijski krožki : iz korenin k novim izzivom za življenje v skupnosti. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.Zuber-Skerritt, O. (2013). Lifelong Action Learning for Community Development. Rotterdam: Sense.
- Kroth, M. in Cranton, P. (2014). Stories of transformative learning. Rotterdam: Sense.
- Ličen, N. (ur.) (2019). Izobraževanje v skupnosti : izbrani primeri za projektno delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za pedagogiko in andragogiko. [Izbrana poglavja za projektna dela]
- Leal Filho, W., Mifsud, M. in Pace, P. (ur.) (2018). Handbook of Lifelong Learning for Sustainable Development. Cham: Springer. [Izbrana poglavja za projektna dela]
- Kloos, B., Hill, J., Thomas, E., Wandersman, A., Elias, M. in Dalton, J. (2012). Community Psychology. Belmont: Wadsworth Cengage Learning. [Izbrana poglavja za projektna dela]
- Lease, J. R. (ur.) (2020). Climate consciousness and environmental activism in composition: Writing to save the world. New York: Lexington Books. [Izbrana poglavja za projektna dela]

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.