Španščina 2

Španščina 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. Veselko Vita, izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana

Vsebina

Oblikoslovje in skladnja: Utrjevanje in razširjanje znanja o rabi samostalnika, člena, pridevnika, predloga in zaimka.

Glagol: tvorba in raba časov v indikativu (pretekli časi, prihodnjik, velelnik). Kontrastiranje v rabi preteklikov. Nekatere glagolske perifraze.

Besedišče: osnovno besedišče, zajeto v izbranih tematskih sklopih v učbeniku.

Sporazumevalne funkcije: v skladu z opisniki za raven A2 in delno B1 (po predpisanem učbeniku).

Receptivne in produktivne spretnosti: Slušno in bralno razumevanje nekoliko daljših avtentičnih besedil, ki se nanašajo na obravnavane teme.
Tvorjenje preprostih in funkcionalno usmerjenih govorjenih in pisnih sporočil.

Družba in kultura: Poglabljanje temeljnih družbeno-kulturnih značilnosti Španije in Latinske Amerike.