Urbanistično načrtovanje

Urbanistično načrtovanje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Mrak Gašper, doc. dr. Čok Gregor

Vsebina

- uvod, osnovni pojmi in terminologija v urejanju urbanega prostora;
- pardigme razvoja mest;
- Zgodovina urbanizma
- Zakonske ureditev na podrocju podrobnega prostorskega nacrtovanja- sistem urejanja prostora v Sloveniji in izdelava urbanisticnega nacrta in drugih prostorskih aktov obcine
- urbana raba tal in razvoj urbanih zemljišc;
- razvoj dejavnosti v mestih s poudarkom na dejavnostih javnega pomena,
-metode urbanisticnega nacrtovanja (delavnice, natecaji, ankete, prostorske analize…),
- podatkovne osnove, mestni informacijski sistemi in njihova uporaba;
- izdelava urbanisticnega nacrta in drugih prostorskih aktov obcine s standardi (ucinkovita raba prostora, grajene strukture, transport, rekreacija…);
- obiski urbanisticnih zavodov in Mestne uprave za urejanje prostora;
- izdelava strokovnih podlag za urbanisticni nacrt (tekstovni in graficni elaborat);
- pridobivanje podatkov, izdelava demografskih, prostorskih, okoljskih, deloma tudi sektorskih analiz, priprava in oblikovanje kartografskega gradiva in utemeljitev predlaganih rešitev