Urbanistično načrtovanje

Urbanistično načrtovanje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Mrak Gašper, doc. dr. Čok Gregor

- uvod, osnovni pojmi in terminologija v urejanju urbanega prostora,
- zgodovina urbanizma in razvoj elementov urbanističnega načrtovanja,
- zakonodaja na področju prostorskega in urbanističnega načrtovanja v Sloveniji, pravne podlage in razlogi za izdelavo urbanističnega načrta,
- prostorski kontekst in strokovne podlage,
- deležniki v procesu urbanističnega načrtovanja,
- podatkovne osnove, prostorski informacijski sistem,
- regulacijski elementi in urbanistični normativi,
- urbanistični koncept in stavbna tipologija,
- odprte javne in zelene javne površine,
- gospodarska javna infrastruktura.

- Christopher, A., 1987. A New theory of urban design. New York, Oxford University Press.
- Gehl, J., 2013. Cities for People. Washington DC: Island Press.
- Rauch, S., Morrison G. M. (2012). Urban Environment, Springer, Dordrecht
- Čerpes, I., Blejec, G., Koželj, J., Čerpes, I., (ur.), 2008. Urbanistično načrtovanje, Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo
- Crane, R., Weber, R. (ur.), 2012. The Oxford Handbook of Urban Planning. Oxford university Press
- Aktualna zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja
- Gradiva na spletni učilnici UL FGG.