Verzno besedilo

Verzno besedilo

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Bjelčevič Aleksander

Vsebina

a) Zgodovina pesniških sredstev v slovenski in drugih evropskih poezijah od rock glasbe nazaj preko knjižne poezije, ljudske in cerkvene pesmi do antike.
b) metrični sistemi: silabični, silabotonični, naglasni, svobodni verz
c) naglašenost metričnih vzorcev, cezura, skladnja
d) vrste rim in asonanc
e) vrste kitic (stanca, romarska kitica, ambrozijanska kitica idr.)
f) tropi: metafora, metonimija, sinekdoha,epitet, simbol, alegorija, paradoks idr.
g) pesemske vrste in oblike: himna, oda, elegija, balada, romanca idr.; sonet, gazela, glosa, triolet idr.