Zgodovina ideje evropskega povezovanja

Zgodovina ideje evropskega povezovanja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Ajlec Kornelija

Zgodovini ideje evropskega povezovanja sledi obdobju od antike, ko je Evropa postala sprva geografski pojem in kasneje pojem identifikacije, preko 14. in 15. stoletja, ko je začela postajati političen pojem, do 17. stol., ko so se začeli oblikovati novi načrti, ki so želeli povezati Evropo v eno samo celoto, razsvetljenstva, ko so na Evropo začeli gledati, kot na veliko republiko razdeljeno na manjše države, enotno civilizacijo in kulturno enoto. Sledi pregled romantičnih predstav o integraciji celine na podlagi nekdanje krščanske bratovščine in Napoleonovih idej o integraciji, pa vse do prvi modernih idej o povezovanju Evrope, višek katerih so dosegle z načrti Richarda N. Coudenhove-Kalergija in Aristida Brianda. Kronološko bo predmet osrediščen na dvajseto stoletje in še posebej na čas po drugi svetovni vojni. Obravnavane bodo denimo Churchillove viziji združene Evrope, pa ideje Jeana Monneta, prikazan nastanek in delovanje Organizacije za evropsko sodelovanje, Zahodne unije, Sveta Evrope Evropske skupnosti za železo in jeklo, Evropske obrambne skupnosti, Evropske gospodarske skupnosti do ustanovitve Evropske unije. Seveda bo velika pozornost posvečena prav njenemu razvoju vse do današnjih dni. Dotaknili se bomo tudi vloge Slovenije v evropskih integracijah.

1. Toplak, Cirila. „Združene države Evrope“: zgodovina evropske COBISS.SI-IDeje. Ljubljana: FDV, 2003.
(signatura: Zgodovina: C 5702/1) PDF dosegljiv na naslovu: knjigarna.fdv.si/s/u/pdf/103.pdf COBISS.SI-ID - 127274240
2. Hay, Denys. Evropa: rojstvo COBISS.SI-IDeje. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1995.
(signatura: Zgodovina: C 5094/1995, 4) COBISS.SI-ID - 54965504
3. Skripta: Ajlec, Kornelija (ur.). Zgodovina COBISS.SI-IDeje evropskega povezovanja. Učno gradivo za interno uporabo. Ljubljana: Oddelek za zgodovino FF UL, 2017. (signatura: Zgodovina: C 6782) COBISS.SI-ID - 64202850
4. predavanja