Zgodovina španskega jezika

Zgodovina španskega jezika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Jasmina

Zgodovina španskega jezika:
Diahronija in sinhronija.
Predromanski jeziki na Iberskem polotoku. Jezikovni vpliv substratov. Vpliv baskovščine. Romanizacija. Germanski vpliv; arabski vpliv.
Sefardska španščina (zgodovinski vzroki, sedanje stanje).
Jezikovno stanje na Iberskem polotoku: španščina / kastiljščina; narečja in standardna španščina, portugalščina, galicijščina, katalonščina.
Historična fonetika in fonologija. Akcentuacija. Razvoj soglasnikov in naglašenih in nenaglašenih samoglasnikov in diftongov.
Historična slovnica. Razvoj posameznih besednih vrst od latinščine do španščine: samostalnik, pridevnik; propad latinske deklinacije in ostanki posameznih sklonskih oblik, osebni zaimek, kazalni zaimek in nastanek romanskega določnega člena, nedoločni člen, prislov, medmet, predlog, glagol (razvoj glagolskih paradigem, nastanek perifrastičnih paradigem; neosebne glagolske oblike), števnik.
Semantika in leksika. Načini bogatenja jezikovnega zaklada in razvoj besedišča. Besedotvorje: izpeljava in sestavljanje, izposojenke in kalki.Vzroki semantičnih sprememb. Spremembe pomena besede. Odmiranje besed.
Prva kastiljska besedila. Srednjeveška in renesančna besedila.
Zgodovina ameriške španščine:
Geografske in zgodovinske značilnosti Latinske Amerike. Teorije o nastanku ameriške španščine.
Pregled najpomembnejših predkolumbijskih kultur in jezikov.
Najpomembnejši dejavniki, ki so vplivali na nastanek ameriške španščine: indijanski vpliv, črnsko-afriški vpliv, evropski vplivi (italijanščina, portugalščina, angleščina, francoščina).
Besedila z obdobja conquiste in kolonizacije, nastala na novi celini.

COROMINAS, Joan y PASCUAL, José Antonio (1981-1991): Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Madrid: Gredos COBISS.SI-ID - 33775970
ELVIRA, Javier (2006): Orígenes de las lenguas romances peninsulares: del latín al castellano, el catalán y el gallego. en DE MIGUEL, Elena: Las lenguas espanolas: un enfoque filológico. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. https://sede.educacion.gob.es/publiventa/PdfServlet?pdf=VP12138.pdf&are…
GARCÍA DE DIEGO, Vicente (1970/1981): Gramática histórica española. Madrid: Gredos COBISS.SI-ID - 6522210
GILI GAYA, Samuel (1981): Nociones de gramática histórica. Barcelona: Bibliograf COBISS.SI-ID - 14415970
LAPESA, Rafael (2005) Historia de la lengua española. Madrid: Gredos COBISS.SI-ID - 48740706
LAPESA, Rafael (2000): Estudios de morfosintaxis histórica del español. Madrid: Gredos. COBISS.SI-ID - 14249826
LLEAL, Coloma (1990): La formación de las lenguas romances peninsulares. Barcelona: Barcanova COBISS.SI-ID - 11339618
MENÉNDEZ PIDAL, Ramón (1941/73 y otras ediciones): Manual de gramática histórica espanola. Madrid: Espasa Calpe COBISS.SI-ID - 14026594
PENNY, Ralph (1993): Gramática histórica del español. Barcelona: Ariel. COBISS.SI-ID – 40374626
SKUBIC, Mitja (1982): Uvod v romansko jezikoslovje. Ljubljana: FF COBISS.SI-ID - 23864320
SKUBIC, Mitja (1988): Romanski jeziki. Ljubljana: FF COBISS.SI-ID - 7184640
TRUJILLO, R. (1988): Introducción a la semántica española. Madrid: Arco/Libros. COBISS.SI-ID - 3939682
SÁNCHEZ MÉNDEZ, Juan (2003): Historia de la lengua española en América. Valencia: Tirant Lo Blanch COBISS.SI-ID - 23101026
VAQUERO DE RAMÍREZ, María (1996): El español de América I, II. Madrid: Arco Libros COBISS.SI-ID - 13789794 COBISS.SI-ID - 13790050
Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami in deli.