Jezik v praksi za učitelje I

Jezik v praksi za učitelje I

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. dr. Slawinska Joanna

Vsebina

Branje in analiziranje vseh tipov besedil ter izdelava študijskih zapiskov (prepričevalni in raziskovalni sestavek; uporaba virov).
Razumevanje in povzemanje slušnih besedil (strokovna debata, predavanje, referat, izjava ...).
Daljši govorni nastopi na izbrane teme (pomenska polja).
Diskusija v okviru danih tem (obdelava idiomov, stalnih besednih zvez). Poročani govor, pripovedni postopki in tehnike. Obvladovanje različnih registrov jezika s poudarkom na spremembe v sodobni rabi poljščine.
Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti (igre vlog).
Razlika pri rabi tujk v poljščini in slovenščini.