Jezik A v teoriji in praksi 2: poljski

Jezik A v teoriji in praksi 2: poljski

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 105

ECTS točke: 12

Nosilec/izvajalec: asist. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. Podržaj Tina

VAJE:
Predmet nadgrajuje na prvi stopnji razvita znanja, razumevanje, pisno in ustno rabo jezika tudi v zahtevnejših sporazumevalnih situacijah (politika, diplomacija, ekonomija, medkulturna izmenjava). Študentje ob delu z besedili spoznavajo zgradbo in nacine tvorjenja besedil strokovne in znanstvene funkcijske zvrsti. Razumevanje in povzemanje slušnih strokovnih besedil (strokovna debata, predavanje, referat, izjava ...).
Spoznavajo razlicne slogovne postopke pri tvorbi besedil (zlasti tiste, vezane na strokovno oziroma znanstveno funkcijsko zvrst, kot so argumentacija, dokazovanje, prepricevanje).
Ob besedilih se tudi ponavlja in poglablja sistemsko znanje slovnice, pridobljeno na prvi stopnji študija (oblikoslovje, skladnja, stilistika, pravopis).
Daljši govorni nastopi na izbrane teme (pomenska polja).
Prevajanje zvrstnih besedil s poudarkom na znanstvenih in strokovnih besedilih.
Primerjanje razlicnih prevajalskih rešitev in diskutiranje o posameznih izbirah, utemeljevanje in zagovarjanje

PREDAVANJA:
Pregled v ceški, poljski in slovaški jezikoslovni tradiciji najbolj uveljavljenih pristopov oziroma teorij: seznanjanje z ustrezno terminologijo, temeljnimi idejami in teoreticnimi deli.
- Pregled netemeljnih (npr. semantika, leksikografija, onomastika, etimologija idr.) in interdisciplinarnih (npr. psiholingvistika, sociolingvistika, teorija dvojezicnosti/bilingvizma idr.) jezikoslovnih ved in njihovo uveljavljanje v ceški, poljski in slovaški tradiciji.
- Informativno seznanjenje z najpomembnejšimi prirocniki in dosežki teh ved na posameznih jezikovnih podrocjih.
- Prakticno seznanjenje z izbranimi znanstvenimi študijami in projekti ter njihovimi rezultati.

VAJE / TUTORIAL:
J. Bralczyk, Nowe slowa, Warszawa 2007
A. Markowski, Tyle trudnych slow. Praktyczny slownik wyrazow obcych uzywanych w prasie, radiu
i telewizji, Warszawa 1994
M. Wojcikiewicz,, Pisze, wiec jestem. Podrecznik kompozycji i redakcji tekstow, Krakow 1993
Z. Kozlowska, O przekladach tekstu naukowego, Warszawa 1995
J. Pienkos, Zagadnienia terminologiczne a warsztat tlumacza literatury naukowej i technicznej,
Acta Philologica 17, 1987
A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Wspolczesne tendencje przekladoznawcze, Poznan 1996
A. Voellnagel, Jak nie tlumaczyc tekstow technicznych, Warszawa 1985

PREDAVANJA / LECTURES:
Cerný, J.: Dejiny lingvistiky. Olomouc 1996.
Šlosar, D.-Vecerka, R.: Spisovný jazyk v dejinách ceské spolecnosti. Praha 1982.
Pleskalová, J. (ed.): Kapitoly z dejin ceské jazykovedné bohemistiky. Praha: Academia 2007.

E. Tabakowska (red.), Kognitywne podstawy jezyka i jezykoznawstwa, Kraków 2001.
E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do jezykoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995.
J. Bartminski, Jezykowy obraz swiata, Lublin 1990.
Kurcz I., Psychologia jezyka i komunikacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2000, 243 str.
Lipinska E., Jezyk ojczysty, jezyk obcy, jezyk drugi. Wstep do badan dwujezycznosci, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2003, 147 str.
Snow C. E., Dwujezycznosc i przyswajanie jezyka drugiego. Berko Gleason J., Bernstein Ratner N. (red.): Psycholingwistyka, Gdansk: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, s. 477–506.

Dolník, J.: Súcasná spisovná slovencina a jej problémy. Stimul. Bratislava 2007.
Dolník, J.: Teória spisovného jazyka (so zretelom na slovencinu). Veda. Bratislava 2010.
Štefánik, J. (ur.): Antológia bilingvizmu. AEP. Bratislava 2004.
Štefánik, J.: Jeden clovek, dva jazyky. AEP. Bratislava 2000.
Stankovska, P. – Wtorkowska, M. – Pallay, J.(ur.): Individualna in kolektivna dvojezicnost. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Ljubljana 2012.

Seznam temeljne literature se bo prilagajal vsakoletni glavni temi predavanj, ki bo odražala interese in strokovno usmeritev študentov.