Lektorske vaje iz češkega jezika 1/1

Lektorske vaje iz češkega jezika 1/1

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:90

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: lekt. Maltarić Bojana, lekt. Muchova Zuzana

Vsebina

Študentom bodo skozi branje besedil in številne vaje predstavljene osnove češke fonetike in fonologije (vključno s pravopisom in pravorečjem) ter osnove češkega oblikoslovnega sistema (zlasti sklanjatve in spregatve). Pri urah, namenjenih konverzaciji, se naučijo obvladovati izmenjavo informacij v vsakdanjih komunikacijskih situacijah (tvorba dialogov, kratkih ustnih in pisnih besedil) ter ob lažjih besedilih spoznavajo češke družbene in zgodovinske realije.