Lektorske vaje iz češkega jezika 2/2

Lektorske vaje iz češkega jezika 2/2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Maltarić Bojana, lekt. Muchova Zuzana

Študentom bodo prek vaj predstavljeni težji primeri iz oblikoslovja (nepravilne sklanjatve, stopnjevanje ...). Ob vajah, vezanih na glagolsko vezljivost, študentje spoznavajo zakonitosti češke skladnje in rabo predlogov v češčini, hkrati bogatijo besedni zaklad. Pri urah, namenjenih konverzaciji, spoznavajo tudi težja besedila v češkem jeziku, srečajo se z umetnostnim in strokovnim besedilom.
Skozi različne oblike konverzacije (pogovor, razprava, govorni nastopi, tvorba besedil) razvijajo kompetence ustnega in pisnega sporazumevanja.

Del ur pri tem predmetu je namenjen vajam iz prevajanja v slovenščino, pri čemer so besedila, ki jih študentje prevajajo v drugem letniku, manj zahtevna, usmerjena zlasti na spoznavanje češke družbe in kulture.
Študentje se učijo dela z različnimi viri in literaturo, prevajajo neposredno pri vajah in samostojno doma. Prevajanje je izključno enosmerno – iz češčine v slovenščino.

a. JEZIKOVNE VADNICE
I. Rešková, M. Pintarová: Communicative Czech. Intermediate Czech. UJOP. Praha, 2006. Učbenik. COBISS.SI-ID 37322850
I. Rešková, M. Pintarová: Communicative Czech. Intermediate Czech. UJOP. Praha, 2005. Delovni zvezek. COBISS.SI-ID 33093474
A. Adamovičová, D. Ivanovová, M. Hrdlička: Basic Czech II. Karolinum. Praha, 2022. COBISS.SI-ID 164306691
Adamovičová, D. Ivanovová, M. Hrdlička: Basic Czech III. Karolinum. Praha, 2019. COBISS.SI-ID 164308995
B. Sýkorová, H. Davidová: Cvičebnice češtiny. Češtiny jako cizý jazyk. Polyglot. Praha, 2009. COBISS.SI-ID 47945058
A. Nekovářová: Čeština pro život 2. Akropolis. Praha, 2012. COBISS.SI-ID 53870690
J. Luttererová: Česká slovní zásoba a konverzační cvičení. Nakladatelství ISV. Praha, 1994. . COBISS.SI-ID 13560674
A. Adamovičová: Nebojte se češtiny. Konverzace pro středně pokročilé. Univerzita Karlova. Praha, 2005. COBISS.SI-ID 25624621

b. SLOVARJI
R. Škerlj: Češko-slovenski in slovensko-češki slovar. DZS, 1995.. COBISS.SI-ID 46364160
U. Jarnovič, B. Maltarić: Češko-slovenski in slovensko-češki evropski slovar. Cankarjeva založba, 2006. COBISS.SI-ID 22825651
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Academia. Praha, 1994, več izdaj. COBISS.SI-ID 2456930
Slovník spisovného jazyka českého, I-VIII. Academia. Praha, 1989. COBISS.SI-ID 24515938
N. Svozilová, H. Prouzová, A. Jirsová: Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves. Academia. Praha, 1997. COBISS.SI-ID 9475426
Internetová jazyková příručka. https://prirucka.ujc.cas.cz/.

c. PRAVOPIS IN VAJE IZ PRAVOPISA
Pravidla českého pravopisu. Academia. Praha, 1993. COBISS.SI-ID 81779
V. Styblík: Mluvnická a pravopisná cvičení k Přehledné mluvnici češtiny pro základní školy. - 2., dopl. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. COBISS.SI-ID 164675587

d. SLOVNICE
P. Stankovska: Češka slovnica za bohemiste. Znanstvena založba Filozofske fakultete. Ljubljana, 2009. COBISS.SI-ID 245550592
Příruční mluvnice češtiny. Kolektiv autorů. Nakladatelství Lidové noviny. Praha, 1995. COBISS.SI-ID 1443426
Internetová jazyková příručka. https://prirucka.ujc.cas.cz/.