Magistrski seminar – analiza literarnih besedil

Magistrski seminar – analiza literarnih besedil

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Matajc Vanesa

V seminarju sodelujejo študirajoči, ki svoje literarnozgodovinsko in literarnoteoretsko znanje (predvsem s področja literarne morfologije in genologije), pridobljeno na dodiplomskem študiju, dograjujejo in preizkušajo v praksi analiziranja literarnih besedil. Predavatelj uvodoma predstavi splošno problematiko specifik literarnega diskurza, razmerij s hibridnimi oz. polliterarnimi žanri ter pomena literarnomorfoloških in –genoloških vidikov (nadzvrstne ter zvrstne / žanrske oz. oblikovne specifike besedil, stilne in kompozicijske strukture) za analizo literarnosti besedila. Predstavljena teorija se uporabi v izdelavi seminarskih nalog: vsak izmed udeleženih na seminarju si mora izbrati najmanj eno slovensko/prevodno literarno besedilo, pri čemer so vključena besedila iz vseh treh nadzvrsti (lirike, epike, dramatike) in hibridnih oz. polliterarnih zvrsti (dokumentarni roman, avtobiografija, dnevnik, esej ipd.), z možnostjo intermedialnih zvrsti (roman v stripu, radijska igra), in ga v seminarski nalogi analizirati z zgoraj naštetih vidikov in v tekstu ustreznem literarnozgodovinskem kontekstu, vsebino naloge pa predstaviti na seminarju. Udeleženci seminarja morajo svoje razumevanje specifik literarnega diskurza predstaviti argumentirano in v dialogu z drugimi sodelujočimi.

- Jonathan Culler: Theory of the lyric. Cambridge, Mass. ; London : Harvard Univ. Press, 2015. 391 str. COBISS.SI-ID - 58974306
- Jorgen Dines Johansen: Literary discourse: a semiotic-pragmatic approach to literature. Toronto : University of Toronto Press,. 2002. 489 str. COBISS.SI-ID – 19487330 (izbrana poglavja)
- Alenka Koron. Sodobne teorije pripovedi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 285 str. COBISS.SI-ID – 272774144
- Richard Schechner: Performance Theory. London ; New York : Routledge, 2003. 304 str. COBISS.SI-ID – 275291 (izbrana poglavja)
- Hans-Thies Lehmann. Postdramsko gledališče. Ljubljana : Maska, 2003. 339 str. COBISS.SI-ID – 127124736
- Hanna Meretoja, The ethics of storytelling : narrative hermeneutics, history, and the possible. New York : Oxford University Press, 2018. 352 str. COBISS.SI-ID – 66438498
- Vanesa Matajc. Pripovedne strategije v reprezentacijah nasilja : sodobna bosanska romana o vojni v Bosni. Primerjalna književnost. ISSN 0351-1189. 2016, letn. 39, št. 1, str. 215-238. COBISS.SI-ID - 61023842
- Vanesa Matajc. Sodobna romana o drugi svetovni vojni v njunih tranzicijskih kontekstih. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 2022, letn. 45, št. 2, str. 13-35. COBISS.SI-ID 118513155
- Michael Ryan, Melissa Lenos. An introduction to film analysis : technique and meaning in narrative film. 276 str. London : Bloomsbury Academic, 2021. COBISS.SI-ID – 61354499
- Vanesa Matajc. Sodobna drama in nanašanje na arhaični ritual: poskus performativnega obvladovanja travme. V: Tone Smolej, Igor Žunkovič (ur.). Življenje med antiko in avantgardo. Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 91-114. 23 str. COBISS.SI-ID – 293965312
- Jeremy Hawthorn. Theories of Gaze. V: Patricia Waugh (ur.). Literary theory and criticism : an Oxford guide. Oxford, New York : Oxford University Press, 2006. Str. 506-518.. 598 str. COBISS.SI-ID – 35912290.
- Franco Moretti (ur.), The Novel. Princeton, Oxford 2007. 2 zv. 916 str., 950 str. COBISS.SI-ID - 39891042 (izbrana poglavja)
- Judith Butler. Težave s spolom: feminizem in subverzija identitete. Ljubljana : ŠKUC, 2001. 183 str. COBISS.SI-ID - 112769024