Magistrski seminar in magistrsko delo

Magistrski seminar in magistrsko delo

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:15

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela, izr. prof. dr. Pallay Jozef

Vsebina

Prerez metodoloških izhodišč v jezikoslovju in literarni vedi, s poudarkom na poznavanje metodologije v 20. stoletju in najsodobnejših metodoloških pristopov. Predstavitev splošnega konteksta jezikoslovnih, literarnovednih, pa tudi prevodoslovnih in širših interdisciplinarnih pristopov.
Na začetku študijskega leta nosilec predmeta predstavi razpisane teme magistrskih nalog v tekočem letu, osvetli možne metodološke pristope, določi termine in obvezno literaturo za vse udeležence. Teme se lahko povezujejo s snovjo, ki je bila obravnavana pri literarnih in jezikoslovnih predmetih na magistrskih stopnji, pri čemer je poudarek na kontrastivnih temah.
Študentje/študentke izberejo posamezne teme in jih pripravijo v obliki dispozicije magistrske naloge (metodološko izhodišče, teze naloge, izbrana bibliografija). V nadaljevanju pa predstavijo celotno magistrsko delo. Posamezne faze dela predstavljajo študentovo opravljanje seminarskih obveznosti, predvidenih za posamezen semester.
Magistrsko delo se ovrednoti ob zagovoru magistrskega dela, kjer se oceni magistrsko delo in zagovor magistrskega dela.