Magistrsko delo z zagovorom

Magistrsko delo z zagovorom

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 30

Vsebina magistrskega dela je odvisna od izbrane teme.

Z magistrskim delom študent razvija veščine samostojnega raziskovalnega dela, poglobi znanje o izbrani tematiki ter kritično uporabi dostopne vire in literaturo.

Temeljna literatura in ostali viri se določijo individualno glede na izbrano tematiko magistrskega dela.

Basic literature and other sources are chosen in accordance with the theme of the master thesis.