Makedonski jezik 2

Makedonski jezik 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Vsebina

davanja: osnovne oblikoslovne in oblikoskladenjske značilnosti makedonskega jezika; besedne vrste: osebni zaimek (kratke in dolge oblike za premi in nepremi predmet); podvojeni premi in nepremi predmet; samostalnik in pridevnik (sklon, spol, število, stopnjevanje), predlog (funkcija v analitični tvorbi jezika); glagol (velelnik, imperfekt, aorist, glagolnik, deležnik, sum-zgradba).

Jezikovne vaje: razvijanje sporazumevalne zmožnosti ustnega in pisnega izražanja v makedonščini na osnovni ravni; spoznavanje osnovnih sporazumevalnih obrazcev; razvijanje leksikalnih kompetenc; utrjevanje slovničnih pravil; raba jezikovnih priročnikov in IKT.