Medjezikovno posredovanje in kultura 2: slovaški jezik (S)

Medjezikovno posredovanje in kultura 2: slovaški jezik (S)

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela, izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Lacova Hana

Predmet nadgrajuje na prvi stopnji razvita znanja, razumevanje, pisno in ustno rabo jezika.
Dve uri sta namenjeni področjema publicistične in strokovno administrativne zvrsti. Študentje berejo, analizirajo, ustvarjajo in prevajajo različna publicistična besedila (poročilo, članek, recenzija, intervju, polemika, reklama itd.) in uporabna besedila administrativne strokovne zvrsti (npr. življenjepis, motivacijsko pismo, uradno pismo, prošnja, pritožba), seznanijo se tudi s posebnostmi poslovnega jezika (ponudba, naročilo, pogodba itd.)
Dve uri sta namenjeni branju, analiziranju in prevajanju umetnostnih besedil. Poudarek je na jezikovni plati besedil, študent svoje teoretično znanje funkcijske zvrsti umetnostnih besedil in stratifikacije jezika aplicira na konkretna analizirana besedila. S tem se pripravlja na nadaljnjo strokovno delo z literarnimi besedili (magistrska naloga, prevod). Ure vključujejo tudi elemente kreativnega pisanja v tujem jeziku. V daljših govornih nastopih študentje vadijo svoje sporazumevalne zmožnosti: jasno in natančno opisati zahtevne vsebine, pri tem smiselno povezati tematske točke; natančno izražati svoje misli in poglede ter o njih diskutirati, jih utemeljiti z argumenti; predvsem gre za literarne, kulturne ali splošno humanistične teme vezane na študirani jezik.

Tematsko sklopi : Socialna država in socialna neenakost, Človeške pravice in enakopravnost spolov, Jezik in jezikovna kultura, Znanost in tehnologija, Umetnost in kultura, Civilizacija in vrednote. Prevajanje in tvorjenje umetnostnih, publicističnih in strokovnih besedil

Gabriková, Adela a kol. Krížom-krážom B2. Bratislava, FiF UK, 2014.
Machata, Martin. Po Slovensku po slovensky. Učebnica slovenského jazyka pre pokročilých B2 - C1. Záhreb, FF Press, 2017.
Mislovičová, Sibyla a kol. Slovenčina na každý deň. Bratislava, Veda, 2020.
Kovačičová, Oľga. Textové a mimotextové determinanty literárneho prekladu. Bratislava, Veda, 2010.
Považan, Matej. Dynamické tendencie v slovenskom pravopise. Bratislava, Veda, 2010.
Dolník, Juraj. Jazyk v sociálnej praxi. Bratislava, Veda, 2021.
Dolník, Juraj. Jazyk v pragmatike. Bratislava, Veda, 2018.
Mistrík, Jozef. Štylistika. Bratislava, Veda, 2021.
Findra, Jan. Štylistika slovenčiny. Martin, Osveta, 2004.
Vydra, Anton. Akademické písanie. Trnava, FF TU, 2010.
Bednárová, L. Korešpondencia v obchodnej praxi a iné písomnosti. Bratislava. 2006.
Bednarová, L. Písomnosti v našom živote, Bratislava, 2005.
Hrehovčik, Teodor. Prekladateľské minimum, Bratislava, 2006.
Palenčárová, J. – Kročity, P. Akademická príručka na tvorbu odborných textov. Trenčín, 2012.
Gonda, V. Ako napísať a úspešne obhajiť diplomovú prácu. Bratislava, 2012.
Newmark, P. Učbenik prevajanja. Ljubljana, 2000.
Slovarji:
Krátky slovník slovenského jazyka. Matica slovenská, 2020.
Synonymický slovník slovenčiny. Bratislava, Veda, 2004.
Kol. autorov. Slovník súčasného slovenského jazyka (A – G). Bratislava, 2006.
Kol. autorov. Slovník súčasného slovenského jazyka (H - L). Bratislava, 2011.
Kol. autorov. Slovník súčasného slovenského jazyka (M - N). Bratislava, 2015.
Kol. autorov. Slovník súčasného slovenského jazyka (O - P). Bratislava, 2021.
Viktor, Smolej. Slovaško-slovenski slovar, Ljubljana, 2005.
Zborniki:
Studia Academica Slovaca – https://zborniky.e-slovak.sk/#skip-2020
Revije:
Slovenská literatúra – https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=52
Slovenská reč – https://www.juls.savba.sk/ediela/sr/
Slovenské divadlo – https://www.sav.sk/index.php?doc=journal&journal_no=29
Slovenčinár – http://www.sausba.sk/page.php?id=12
História – https://www.historiarevue.sk/index.php?id=archiv2018
Príbehy 20. storočia – https://www.postbellum.sk/rozpravame/casopis/
Kapitál noviny – https://kapital-noviny.sk/archiv/
Magazín Denníka N – https://noviny.dennikn.sk/